Les, to nejsou jen stromy.
Les jsou stromy respektující jistá pravidla vzájemného uspořádání.

Naše služby

Rizikové kácení stromů

Provádíme rizikové kácení stromů ve špatném zdravotním stavu, či jinak nevyhovujících stromů v omezených či nepřístupných prostorech, např. v blízkosti staveb, drátů elektrického vedení, na hřbitovech apod. Jedná se o postupné kácení stromů stromolezeckou technikou s výstupem do koruny stromu a pomocí lan a spouštěcích zařízení.  Postupně odřezávané části jsou navazovány na lano a následně pomocí soustavy kotvících prostředků bezpečně spouštěny na určené místo bez poškození majetku v okolí stromu. Poradíme si se stromy všech velikostí a druhů.

Pokud je zajištěn dostatečný prostor pro dopad stromu a dostatečná bezpečnost objektů v blízkosti stromu, provádíme také kácení stromů s usměrněním padajícího kmenu.

Ošetřování stromů

Péče o stromy má řadu podob, od zajištění bezpečnosti, zlepšení zdravotního stavu stromu, přes založení a výchovu koruny až po nutnost redukčního zásahu za účelem zajištění provozní bezpečnosti. Práce spojené s ošetřováním vzrostlých stromů provádíme stromolezeckou technikou, která je pro živý organismus velmi šetrná.

Řez patří mezi nejběžnější způsob péče o stromy.  Řez jako pěstební zákrok provádíme u různých skupin dřevin dle jejich zdravotního stavu odlišným způsobem, věku a charakteru stanoviště. Řezy jsou často zásahem do živého organismu, a je tedy nutné minimalizovat poškození. Je třeba provést řez na správném místě, ve vhodném rozsahu a také ve správném ročním období. Dobrý řez dokáže taktéž zvýraznit estetický přínos stromu.

Provádíme všechny potřebné typy řezů – zakládací, udržovací i speciální.

Zakládací řez se týká mladých stromků:

Výchovný řez

Cílem je založení zdravé, staticky stabilní a tvarově charakteristické koruny pro daný druh, eliminace růstových defektů v jeho počátcích a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úprava podchodné resp. podjezdné výšky, redukce koruny směrem ke stavbám či jiným překážkám.

U vzrostlých jedinců provádíme tzv. udržovací řezy, které mají za cíl zajistit dlouhodobou funkčnost a bezpečnost stromů.

Zdravotní řez

Jedná se o komplexní řez stromu, který má zlepšit celkový stav stromu. Cílem je zabezpečit dlouhodobě vysokou funkčnost stromu při udržení nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Bezpečnostní řez

Tento řez je účelově zaměřen na splnění aktuálních požadavků provozní bezpečnosti stromu, kdy se odstraňují pouze suché, nalomené či poškozené větve, které by pádem mohly způsobit škody na zdraví či majetku.

Redukční řezy

Jde o specifické typy řezů, které zmenšují objem koruny stromu.  Buď se jedná o redukci části koruny stromu kvůli nějaké překážce (stavba, komunikace, dráty elektrického vedení atd.), nebo o redukci celkovou (obvodovou) s cílem zvýšit stabilitu jedince (zmenšení náporové plochy větru, posunutí těžiště, odlehčení části koruny, jejímž účelem je vyloučit riziko zlomení nebo vyvrácení stromu).

Poslední skupinou řezů, které nabízíme, jsou řezy speciální.

Hlavový řez

Řez se uplatňuje se zejména u stromů v uličních stromořadích, kde nemají prostor pro svůj přirozený růst. Ideální je zapěstovat „hlavy“ již v mladém věku. Pravidelný řez tohoto typu umožňuje regulaci tvaru a velikosti koruny.

Sesazovací řez

Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo, ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost. Jeho použití připadá v úvahu pouze v případech jako je statické selhání stromu.

Přírodě blízký řez stromů

Jedná se o napodobení a podpoření přirozených pochodů ve stárnoucích, starých nebo odumírajících stromech s mnoha formami života.  Využívá se zde „korunkový řez“ – simulace přirozeně zlomené staticky slabé větve tak, aby ze země řezná plocha připomínala přirozený zlom a ošetřený jedinec měl co nejpřirozenější vzhled. Tento náročný typ ošetření je upřednostňován především v péči o památné stromy a staré aleje v krajině.

Řez keřů

Tvarujeme živé ploty. Provádíme udržovací řez volně rostoucích keřů za účelem zvýšení vitality a podpory kvetení.

Řezy ovocných stromů

Jednotlivé druhy a odrůdy ovocných stromů mají různé nároky na typ i dobu řezu. Cílem řezu ovocných stromů je dosažení rovnováhy mezi růstem a plodností.

Dodržujeme standardy pro řez stromů vydané AOPK ČR.

Bezpečnostní vazby korun stromů

V případech, kdy hrozí rozlomení koruny stromu či pád větví (tlakové větvení, trhliny, infikované větve nebo sekundární koruny), instalujeme také bezpečnostní vazby.  Správným použitím vazeb v kombinaci s odpovídajícím řezem stromu lze podchytit mnoho problematických defektů, a tím výrazně zvýšit životnost stromu.

Používáme preventivní dynamické vazby ze syntetických materiálů značek ARCO, Cobra. Flexibilní vazby ponechávají stromu volnost pohybu. Slouží jako preventivní  a záchytný systém při případném rozlomení jeho částí. Umožňují pohyb spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách a zároveň nedovolí v důsledku napnutí lana jejich rozlomení. Instalace je často doprovázena redukčním řezem koruny.

Pokud nelze využít vzhledem ke stavu stromu předchozí typ vazeb, instalujeme pevné, statické vazby, kdy se koruna stáhne ocelovým lanem s podkladnicí. Používají se tam, kde strom staticky selhává (např. výskytem prasklin).

Likvidace dřevní hmoty

Štěpkování

Po kácení či prořezu stromů zpracujeme větve na dřevní štěpku, kterou je možno využít k mulčování výsadeb či ekologickému vytápění. Je možno zpracovat dřevní hmotu do tloušťky 15 cm.

Frézování pařezů

Odstraňujeme pařezy bez omezení průměru do hloubky 25 cm pod úroveň terénu. Místo po odfrézovaném pařezu lze jednoduše překrýt zeminou. Nepoškodíme bezprostřední okolí frézovaného pařezu.

Výsadba stromů a alejí

Provádíme výsadbu dřevin, samozřejmostí je kvalitní školkařský materiál a správná technologie výsadby (kotvení, mulčování, výsadbový řez, závlaha atd.). Dobře provedená výsadba a kvalitní povýsadbová péče je předpokladem minimalizace nákladů na péči o dospělé jedince a zvýšení jejich provozní bezpečnosti v následujících letech.

Ošetření památných stromů

Navrhneme a následně provedeme standardní i specifické zásahy spočívající v provedení vhodného řezu, statického zajištění koruny, ošetření veškerých typů poraněni či případně konzervaci dutin a související instalaci zastřešovacích konstrukcí.  Cílem všech zásahů je podpoření vitality, zlepšení zdravotního stavu stromu a prodloužení jeho životnosti.

Odborné posouzení dřevin

Poskytujeme komplexní poradenství v péči o všechny typy dřevin. Posoudíme zdravotního stav stromů a jeho  provozní bezpečnost s ohledem na jeho okolí. Důraz se klade především na všechny významné defekty v nadzemní části stromů. Součástí zhodnocení je i návrh konkrétního ošetření.

Dle potřeb zákazníka zpracováváme odborné dendrologické posudky stromů s ohledem na provozní bezpečnost, návrhy opatření a doporučenou údržbu v dalších letech.  Lze sjednat odbornou konzultaci přímo na místě, kde se strom nachází.

Ochrana stromů při stavebních činnostech

Navrhneme a zrealizujeme ochranu dřevin dle normy ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Řešíte-li nějaký problém ohledně stromu ve Vašem okolí, neváhejte nás kontaktovat. Poradíme Vám a navrhneme nejvhodnější řešení.

Cenu za nabízené služby stanovujeme individuálně podle rozsahu prací. Ovlivňuje ji stav, velikost a množství stromů, míra rizika spojená se zásahem, obtížnost a časová náročnost.  Kalkulaci ceny zpracujeme zdarma na základě osobní prohlídky stromu a okolí.